Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6429
Nhan đề: International Public Relations: Negotiating Culture, Identity, and Power
Tác giả: Curtin, Patricia A.
Gaither, T. Kenn
Từ khoá: Public relations
Intercultural communication
Culture
Globalization
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: SAGE Publications, Inc.
Tóm tắt: International Public Relations: Negotiating Culture, Identity, and Power offers the first critical-cultural approach to international public relations theory and practice. Authors Patricia A. Curtin and T. Kenn Gaither introduce students to a cultural-economic model and accompanying practice matrix that explain public relations techniques and practices in a variety of regulatory, political, and cultural climates. offers the first critical-cultural approach to international public relations theory and practice. Authors Patricia A. Curtin and T. Kenn Gaither introduce students to a cultural-economic model and accompanying practice matrix that explain public relations techniques and practices in a variety of regulatory, political, and cultural climates.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6429
ISBN: 9781452224817 (e)
9781412914154
Bộ sưu tập: Quan hệ Công chúng & Truyền thông

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2734_international-public-relations_n1.pdfThe Challenges of International Public Relations283.74 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2734_international-public-relations_n2.pdfOpening Global Gateways577.84 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2734_international-public-relations_n3.pdfGlobal Public Relations and the Circuit of Culture289.9 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2734_international-public-relations_n4.pdfThe Regulatory Environments of Global Public Relations Practice776.94 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2734_international-public-relations_n5.pdfThe Face and Shape of Global Public Relations Campaign Materials1.39 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA2734_international-public-relations_n6.pdfPracticing Public Relations in a Global Environment1.08 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA2734_international-public-relations_n7.pdfConsumption: Rethinking Publics and Practice1.53 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA2734_international-public-relations_n8.pdfContested Identities, Shifting Publics in a Globalized World1.46 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA2734_international-public-relations_n9.pdfCapturing the Synergy of the Circuit: The Cultural-Economic Model575.71 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2734_international-public-relations_n10.pdfCircuiting the Globe: A Practice Matrix1.26 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA2734_international-public-relations_n11.pdfEthical Considerations in Global Practice456.46 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2734_international-public-relations_n12.pdfThe Future of International Public Relations Practice181.92 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.