Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6412
Nhan đề: Communication: An Introduction
Tác giả: Rosengren, Karl Erik
Từ khoá: Communication
Communication Studies
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: SAGE Publications, Ltd
Tóm tắt: Written as an introduction for beginning students, this book offers a thorough, yet lively, overview of human communication in all its aspects. Accessibly written and assuming no prior knowledge of the discipline Communication: An Introduction: offers a thorough, yet lively, examination of all aspects of human communication, including: a summary of its nature, form and function; a detailed analysis of all the levels of communication; a description and overview of the different traditions of communication studies; and a consideration of the future of communication - as a phenomenon and as a field of research.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6412
ISBN: 9781446221877 (e)
9780803978379
Bộ sưu tập: Quan hệ Công chúng & Truyền thông_Safe_CSDL

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2643_communication-an-introduction_n1.pdf
  Giới hạn truy cập
Communication: Elusive Phenomenon, Emergent Discipline285.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2643_communication-an-introduction_n2.pdf
  Giới hạn truy cập
Forms and Levels of Communication: Some Elementary Distinctions328.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2643_communication-an-introduction_n3.pdf
  Giới hạn truy cập
Culture and Society, Media and Communication342.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2643_communication-an-introduction_n4.pdf
  Giới hạn truy cập
Individual Communication: Intrapersonal, Interpersonal and Group Communication514.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2643_communication-an-introduction_n5.pdf
  Giới hạn truy cập
Organizational Communication567.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2643_communication-an-introduction_n6.pdf
  Giới hạn truy cập
Societal Communication, Mass Communication670.49 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2643_communication-an-introduction_n7.pdf
  Giới hạn truy cập
International and Intercultural Communication496.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2643_communication-an-introduction_n8.pdf
  Giới hạn truy cập
The Future of Communication and Communication Research125.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.