Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6392
Nhan đề: Asian American Ethnicity and Communication
Tác giả: Gudykunst, William B.
Từ khoá: Asian Americans
Ethnic identity
Communication
Cultural assimilation
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: SAGE Publications, Ltd
Tóm tắt: This book examines Asian American ethnicity and communication, looking at: immigration patterns, ethnic institutions, family patterns, and ethnic and cultural identities. William Gudykunst focuses on how communication is similar and different among Chinese Americans, Filipino Americans, Japanese Americans, Korean Americans, and Vietnamese Americans. Where applicable, similarities and differences in communication between Asian Americans and European Americans are also examined. Gudykunst concludes with a discussion of the role of communication in Asian immigrants' acculturation to the United States.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6392
ISBN: 9781452220499 -e
9780761920427
Bộ sưu tập: Quan hệ Công chúng & Truyền thông_Safe_CSDL

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2622_asian-american...communication_n1.pdf
  Giới hạn truy cập
Communication and Ethnicity137.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2622_asian-american...communication_n2.pdf
  Giới hạn truy cập
Cultural Characteristics of Asian Cultures393.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2622_asian-american...communication_n3.pdf
  Giới hạn truy cập
Asian American Ethnic Groups320.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2622_asian-american...communication_n4.pdf
  Giới hạn truy cập
Ethnic and Cultural Identities480.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2622_asian-american...communication_n5.pdf
  Giới hạn truy cập
Asian American Communication Patterns610.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2622_asian-american...communication_n6.pdf
  Giới hạn truy cập
Communication and Acculturation189.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.