Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6391
Nhan đề: Argumentative and Aggressive Communication: Theory, Research, and Application
Tác giả: Rancer, Andrew S.
Avtgis, Theodore A.
Từ khoá: Conflict Management
Đàm phán
Interpersonal communication.
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: SAGE Publications, Ltd
Tóm tắt: Argumentative and Aggressive Communication: Theory, Research, and Application is the first text to describe the development, history, research, and application efforts on the communication traits of argumentativeness and verbal aggressiveness. Authors Andrew S. Rancer and Theodore A. Avtgis include a collection of nine widely used reliable and valid instruments which the reader, the researcher, and the practitioner can use for diagnostic and research purposes.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6391
ISBN: 9781452225722 (e)
9780761930891
Bộ sưu tập: Quan hệ Công chúng & Truyền thông_Safe_CSDL

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2621_argumentative...communication_n1.pdf
  Giới hạn truy cập
What are Argumentative and Aggressive Communication?302.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2621_argumentative...communication_n2.pdf
  Giới hạn truy cập
Measuring Individual Differences in Argumentative and Aggressive Communication184.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2621_argumentative...communication_n3.pdf
  Giới hạn truy cập
Trait, State, and Interactionist Approaches to Studying Argumentative and Aggressive Communication193.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2621_argumentative...communication_n4.pdf
  Giới hạn truy cập
Argumentative and Aggressive Communication in Relational and Family Contexts168.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2621_argumentative...communication_n5.pdf
  Giới hạn truy cập
Argumentative and Aggressive Communication in Organizational Contexts145.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2621_argumentative...communication_n6.pdf
  Giới hạn truy cập
Argumentative and Verbally Aggressive Communication in Instructional Contexts155.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2621_argumentative...communication_n7.pdf
  Giới hạn truy cập
Argumentative and Aggressive Communication in Intercultural and Intracultural Contexts135.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2621_argumentative...communication_n8.pdf
  Giới hạn truy cập
Argumentative and Aggressive Communication in Mass and Mediated Communication Contexts156.1 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2621_argumentative...communication_n9.pdf
  Giới hạn truy cập
Argumentative and Aggressive Communication in Persuasion and Social Influence Situations170.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2621_argumentative...communication_n10.pdf
  Giới hạn truy cập
Modifying Argumentative and Aggressive Communication142.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2621_argumentative...communication_n11.pdf
  Giới hạn truy cập
Relating Argumentative and Aggressive Communication with Apprehension, Adaptation, and Personality Traits Contributors:258.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2621_argumentative...communication_n12.pdf
  Giới hạn truy cập
Advancing Research and Theory-Building Efforts on Argumentative and Aggressive Communication133.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.