Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6201
Nhan đề: A Debtor World: Interdisciplinary Perspectives on Debt
Tác giả: Brubaker, Ralph
Lawless, Robert M.
Tabb, Charles J.
Từ khoá: Debtor and creditor -- England.
Bankruptcy -- England.
Debtor and creditor.
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Oxford University Press
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6201
ISBN: 9780199980000
Bộ sưu tập: TLCK_Ebook_Luật học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2521_Title_Pages (9).pdf
  Giới hạn truy cập
Cover95.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2521_Debt_Credit_and_Poverty_1.pdf
  Giới hạn truy cập
Debt CDebt, Credit, and Poverty in Early Modern England286.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2521_Debt_and_the_Simulation_of_2.pdf
  Giới hạn truy cập
Debt and the Simulation of Social Class280.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2521_Hyperconsumption_and_Hyperdebt_3.pdf
  Giới hạn truy cập
“Hyperconsumption” and “Hyperdebt”: A “Hypercritical” Analysis252.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2521_Lender_Incentives_Credit_Risk_4.pdf
  Giới hạn truy cập
Lender Incentives, Credit Risk, and Securitization: Evidence from the Subprime Mortgage Crisis Amir Sufi779.1 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2521_How_and_Why_Credit_Assessors_5.pdf
  Giới hạn truy cập
How and Why Credit Assessors “Get it Wrong” When Judging the Risk of Borrowers: Past and Present Evidence at Home and Abroad532.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2521_The_Psychology_of_Debt_6.pdf
  Giới hạn truy cập
The Psychology of Debt in Poor Households in Britain212.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2521_Brain_Decision_and_Debt_7.pdf
  Giới hạn truy cập
Brain, Decision, and Debt*632.49 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2521_The_Limits_of_Enhanced_Disclosure_8.pdf
  Giới hạn truy cập
The Limits of Enhanced Disclosure in Bankruptcy Law: Anticipated and Experienced Emotion*524.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2521_The_Virtue_of_Consumer_Bankruptcy_9.pdf
  Giới hạn truy cập
The Virtue of Consumer Bankruptcy231.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2521_Missing_Debtors_National_Lawmaking_10.pdf
  Giới hạn truy cập
Missing Debtors: National Lawmaking and Global Norm-Making of Corporate Bankruptcy Regimes401.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2521_Balance_of_Knowledge_11.pdf
  Giới hạn truy cập
Balance of Knowledge284.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2521_I_Social_Institutions_that_Create_an_I.pdf
  Giới hạn truy cập
Social Institutions that Create an Indebted World111.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2521_Decisions_to_Lend_II.pdf
  Giới hạn truy cập
Decisions to Lend105.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2521_Decisions_to_Borrow_III.pdf
  Giới hạn truy cập
Decisions to Borrow110.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2521_Preface (4).pdf
  Giới hạn truy cập
Preface74.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2521_Index (9).pdf
  Giới hạn truy cập
Index109.35 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.