Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/601
Nhan đề: Thực hành kế toán máy tính trên excel 2010
Tác giả: Nguyễn Nam, Thuận
Nhóm tin học thực dụng
Từ khoá: Kế toán máy
Microsoft Excel
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/601
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_KT_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA552_D5064_1_Thuc hanh ke toan may tinh tren excel_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách640.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA552_D5064_2_Thuc hanh ke toan may tinh tren excel_Loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu635.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA552_D5064_3_Thuc hanh ke toan may tinh tren excel_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Khảo sát Excel 20101.05 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA552_D5064_4_Thuc hanh ke toan may tinh tren excel_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
"Chương 2: Tạo Worksheet Exel 2010 đầu tiên"1.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA552_D5064_5_Thuc hanh ke toan may tinh tren excel_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Tinh chỉnh worksheet1.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA552_D5064_6_Thuc hanh ke toan may tinh tren excel_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
"Chương 4: Tìm hiếu các công thức Excel 2010"1.18 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA552_D5064_7_Thuc hanh ke toan may tinh tren excel_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
"Chương 5: Tạo biểu đồ: Cóc loại biếu đồ Excel cơ bản vò khi nào sử dụng chúng"1.28 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA552_D5064_8_Thuc hanh ke toan may tinh tren excel_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
"Chương 6: Xoay dữ liệu: Xem dữ iệu bồng một cách khác"1.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA552_D5064_9_Thuc hanh ke toan may tinh tren excel_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
"Chương 7: Thêm dữ liệu từ những nguồn khóc"1.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA552_D5064_10_Thuc hanh ke toan may tinh tren excel_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
"Chương 8: Thiết kế dữ liệu để xem và In"921.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA552_D5064_11_Thuc hanh ke toan may tinh tren excel_Chuong 9.pdf
  Giới hạn truy cập
"Chương 9: Xuất dữ liệu sang những ứng dụng khác"1.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA552_D5064_12_Thuc hanh ke toan may tinh tren excel_Chuong 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 10: Phân loại vò lọc dữ liệu1.12 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA552_D5064_13_Thuc hanh ke toan may tinh tren excel_Chuong 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 11: Bảo đảm dữ liệu đúng1.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA552_D5064_14_Thuc hanh ke toan may tinh tren excel_Chuong 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 12: Phân tích dữ liệu bằng Excel 20101.03 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA552_D5064_15_Thuc hanh ke toan may tinh tren excel_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục883.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA552_D5064_16_Thuc hanh ke toan may tinh tren excel_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục732.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.