Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5934
Nhan đề: Asset Pricing under Asymmetric Information: Bubbles, Crashes, Technical Analysis, and Herding
Tác giả: Brunnermeier, Markus K.
Từ khoá: Stocks--Prices
"Capital assets pricing model. "
"Information theory in economics. "
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Oxford University Press
Tóm tắt: "Asset prices are driven by public news and information that is dispersed among many market participants. Traditional asset pricing theories have assumed that all investors hold symmetric information. Research in the past two decades has shown that the inclusion of asymmetric information drastically alters traditional results. This book provides a detailed up‐to‐date survey that serves as a map for students and other researchers navigating through this literature. "
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5934
ISBN: 9780191596025 (e)
9780198296980
Bộ sưu tập: Tài chính Ngân hàng_Oxford Scholarship_Sách

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2267-9780198296980-miscMatter-2.pdfCover129.81 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2267-9780198296980-chapter-1.pdfInformation, Equilibrium, and Efficiency Concepts569.13 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2267-9780198296980-chapter-2.pdfNo‐Trade Theorems, Competitive Asset Pricing, and Bubbles442.25 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2267-9780198296980-chapter-3.pdfClassification of Market Microstructure Models549.42 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2267-9780198296980-chapter-4.pdfDynamic Trading Models, Technical Analysis, and the Role of Trading Volume1.24 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA2267-9780198296980-chapter-5.pdfHerding and Informational Cascades264 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2267-9780198296980-chapter-6.pdfHerding in Finance, Stock Market Crashes, Frenzies, and Bank Runs650.43 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2267-9780198296980-bibliography-1.pdfReferences206.41 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA2267-9780198296980-indexList-1.pdfIndex222.16 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.