Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5628
Nhan đề: The principles of light and color: including among other things the harmonic laws of the universe, the etherio-atomic philosophy of force, chromo chemistry, chromo therapeutics, and the general philosophy of the fine forces, together with numerous discoveries and practical applications
Tác giả: Babbitt, Edwin D.
Từ khoá: Light.
Color.
Năm xuất bản: 1878
Nhà xuất bản: Babbitt & Co,
Tóm tắt: Including Among Other Things The Harmonic Laws of The Universe, The Etherio - Atomic Philosophy of Force, Chromo Chemistry, Chromo Therapeutics, And The General Philosophy of The Fine Forces, Together With Numerous Discoveries And Practical Applications
Định danh: https://ia802602.us.archive.org/5/items/PrinciplesOfLightAndColor/ThePrinciplesOfLightAndColorByEdwinDBabbitt1878.pdf
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5628
Bộ sưu tập: Thiết kế Nội thất_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2187_The Principles of Light and Color.pdf
  Giới hạn truy cập
The principles of light and color: including among other things the harmonic laws of the universe, the etherio-atomic philosophy of force, chromo chemistry, chromo therapeutics, and the general philosophy of the fine forces, together with numerous discoveries and practical applications14.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.