Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5626
Nhan đề: Forgers, Dealers, Experts, Strange Chapters In The History Of Art
Tác giả: Schuller, Sepp
Từ khoá: Art -- Forgeries.
Art -- Faux.
Art -- Expertise.
Năm xuất bản: 1960
Nhà xuất bản: Putnam,
Tóm tắt: Who are the forgers and who are the experts? It is not always easy to say, so great is the skill and ingenuity employed by forgers when copying a work of art. The greatest art experts can be, and have been, taken in by a clever piece of forgery, and though the forger's motives are questionable — his skill deserves recognition...
Định danh: https://ia601408.us.archive.org/30/items/forgersdealersex027480mbp/forgersdealersex027480mbp.pdf
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5626
Bộ sưu tập: Thiết kế Đồ họa_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2185_Forgers Dealers Experts Strange Chapters.pdf
  Giới hạn truy cập
Forgers, Dealers, Experts, Strange Chapters In The History Of Art24.98 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.