Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5625
Nhan đề: Master Art Forger The Story Of Han Van Meegeren
Tác giả: Godley, John
Từ khoá: Meegeren, Han van, -- 1889-1947.
Vermeer, Johannes, -- 1632-1675
Năm xuất bản: 1951
Nhà xuất bản: Wilfred Funk,
Tóm tắt: ...It is a fact that he proceeded to paint six spurious ""Vermeers"" and forge two ""de Hoochs"" and that these pictures were unanimously hailed as outstanding examples from the Brushes of two of the greatest artists of all time, — The experts and the connoisseurs agreed on that... ""
Định danh: https://ia801404.us.archive.org/31/items/masterartforgert027486mbp/masterartforgert027486mbp.pdf
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5625
Bộ sưu tập: Thiết kế Đồ họa_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2184_Master Art Forger The Story.pdf
  Giới hạn truy cập
Master Art Forger The Story Of Han Van Meegeren20.89 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.