Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5547
Nhan đề: The Practice & Science of Drawing
Tác giả: Speed, Harold B.
Từ khoá: Drawing
Drawing--Technique
Năm xuất bản: 1920
Nhà xuất bản: Seeley, Service and company limited
Tóm tắt: No work on Art has been published in recent years which might be more advantageously placed in the hands of a young student, as a statement of the logical elements of drawing and painting. Every page shows robust common sense expressed in a clear style.
Định danh: https://ia902606.us.archive.org/15/items/practicescienceo00speerich/practicescienceo00speerich.pdf
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5547
Bộ sưu tập: Thiết kế Đồ họa_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2211_The Practice & Science of Drawing.pdf
  Giới hạn truy cập
The Practice & Science of Drawing20.51 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.