Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5527
Nhan đề: Drawings of Leonardo da Vinci: Drawings of the great masters
Tác giả: Vinci, Leonardo da
Từ khoá: Drawing, Italian
Male Nude
Năm xuất bản: 1968
Nhà xuất bản: The Ballantyne
Tóm tắt: Unlike Velasquez, whose authentic drawings are almost negligible, pen, pencil, silver-point, or chalk were rarely absent from Leonardo's hand, and although, in face of the Mona Lisa and The Virgin of the Rocks and the St. Anne, it is an exaggeration to say that he would have been quite as highly esteemed had none of his work except the drawings been preserved....
Định danh: https://ia902608.us.archive.org/5/items/drawingsofleonar00leonuoft/drawingsofleonar00leonuoft.pdf
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5527
Bộ sưu tập: Thiết kế Đồ họa_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2128_Drawings of Leonardo da Vinci.pdf
  Giới hạn truy cập
Drawings of Leonardo da Vinci: Drawings of the great masters9.72 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.