Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5519
Nhan đề: The Painter and Varnishes Guide
Tác giả: Tingry, Pierre Francois
Từ khoá: Painting -- Technique
Năm xuất bản: 1804
Nhà xuất bản: J. Taylor, Black-Horse-Court
Tóm tắt: A Treatise Both In Theory and Practice on The Art of Making and Applying Varnishes; on The Different Kinds of Paintings; and on The Method of Preparing Colors, Both Simple and Compound: With New Observations And Experiments On Copal; on The Nature of The Substances Employed in the Composition of Varnishes and of Colors; ; and on Various Processes Used in The Art.
Định danh: https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5Qafxy9vxduNJYjzQ1UlRejWIFTcPqrYXJmZm1GNO-Lrq_ckZkNkC8LxW4MaZ2leNmmRR8-VFnVJKQHFk3QWJzak5pfqVzPYma9cicXO9oruKa8B3PD6Swc6Mc18YpLoKSnEfPb6eiYFfWbavF8ho_hjcqpE-JKyaYGYcJqYN14qpLb_rErBd2RuioIP_9knUDzy6rNtxDb5QBXzibxCQ_VecjltrrirIUWLuBxin8EuBqhmZdgjc9z0SwC00UBV6_kRz3IBXAQW8COd9toB6BK6V-bS0AQ
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5519
Bộ sưu tập: Thiết kế Đồ họa_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2120_The Painter and Varnishes Guide.pdf
  Giới hạn truy cập
The Painter and Varnishes Guide28.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.