Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5517
Nhan đề: The Artist's Repository; or, Encyclopedia of Fine Arts, Vol.4: Dictionary & history of art.
Từ khoá: Art
Art -- Dictionaries
Năm xuất bản: 1808
Nhà xuất bản: C. Taylor
Tóm tắt: BEAUTIFUL, in the arts, signifies whatever in nature is most perfect and complete; especially, in those objects which our train of thinking leads us to suppose are more eminently beautiful. Nothing is more vague than the ideas of most persons on what is beautiful; nor is it easy to propose regulations which shall produce beauty, though it is common for many persons to unite in opinion of what is not beautiful
Định danh: https://ia800304.us.archive.org/9/items/artistsrepositor04lond/artistsrepositor04lond.pdf
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5517
Bộ sưu tập: Thiết kế Đồ họa_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2116_The Artist's Repository Volume 4.pdf
  Giới hạn truy cập
The Artist's Repository; or, Encyclopedia of Fine Arts, Vol.4: Dictionary & history of art.33.99 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.