Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5513
Nhan đề: A Treatise on the Art of Painting.Volume 2
Tác giả: Lairesse, Gerard De
Từ khoá: Painting
Năm xuất bản: 1817
Nhà xuất bản: Edward Orme
Tóm tắt: We see that many, without difference, be the figure in full proportion, or in little, give the touches under the nose so black and dark, that it seems as if a black beetle were proceeding thence; whereas it is certain, and nature teaches it, that when the light falls strong on the nose, the nostrils and their ground-shades can never appear so black ..
Định danh: https://ia600200.us.archive.org/5/items/treatiseonartofp02lair/treatiseonartofp02lair.pdf
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5513
Bộ sưu tập: Thiết kế Đồ họa_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2112_A Treatise on the Art of Painting.Volume 2.pdf
  Giới hạn truy cập
A Treatise on the Art of Painting.Volume 220.5 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.