Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5430
Nhan đề: Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống
Tác giả: Lê Đắc, Nhường
Từ khoá: Hệ thống thông tin
Thiết kế thông tin
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: NXB Hải Phòng
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5430
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_IT_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1932_1_Giao trinh phan tich thiet ke he thong_Phan 1_Chuong 1.pdfPhần 1-Chương 1: Tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống543.74 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1932_2_Giao trinh phan tich thiet ke he thong_Phan 1_Chuong 2.pdfPhần 1-Chương 2: Phát triển hệ thống thông tin529.03 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1932_3_Giao trinh phan tich thiet ke he thong_Phan 2_Chuong 3.pdfPhần 1-Chương 3: Tổng quan về thiết kế hệ thống588.4 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1932_4_Giao trinh phan tich thiet ke he thong_Phan 2_Chuong 4.pdfPhần 2-Chương 4: Các phương pháp thu thập và tổng hợp687.72 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1932_5_Giao trinh phan tich thiet ke he thong_Phan 2_Chuong 5.pdfPhần 2- Chương 5: Mô hình hóa chức năng hệ thống1.41 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA1932_6_Giao trinh phan tich thiet ke he thong_Phan 2_Chuong 6.pdfPhần 2- Chương 6: Mô hình hóa dữ liệu hệ thống819.08 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1932_7_Giao trinh phan tich thiet ke he thong_Phan 3_Chuong 7.pdfPhần 3- Chương 7: Tổng quan về thiết kế hệ thống593.73 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1932_8_Giao trinh phan tich thiet ke he thong_Phan 3_Chuong 8.pdfPhần 3- Chương 8: Thiết kế kiến trúc ứng dụng385.76 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1932_9_Giao trinh phan tich thiet ke he thong_Phan 3_Chuong 9.pdfPhần 3- Chương 9: Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý502.42 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1932_10_Giao trinh phan tich thiet ke he thong_Phan 3_Chuong 10.pdfPhần 3- Chương 10: Thiết kế vào ra375.66 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1932_11_Giao trinh phan tich thiet ke he thong_Phan 3_Chuong 11.pdfPhần 3- Chương 11: Thiết kế giao diện người dùng480.31 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1932_12_Giao trinh phan tich thiet ke he thong_Phan 3_Chuong 12.pdfPhần 3- Chương 12: Xây dựng và triển khai hệ thống376.06 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1932_13_Giao trinh phan tich thiet ke he thong_Phan 3_Chuong 13.pdfPhần 3- Chương 13: Vận hành và bảo trì hệ thống375.76 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1932_14_Giao trinh phan tich thiet ke he thong_Phan 3_Chuong 14.pdfPhần 3- Chương 14: UML là gì407.81 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1932_15_Giao trinh phan tich thiet ke he thong_Phan 3_Chuong 15.pdfPhần 3- Chương 15: Các khái niệm trong UML794.84 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1932_16_Giao trinh phan tich thiet ke he thong_Phan 3_Chuong 16.pdfPhần 3- Chương 16: Mô hình hóa User case749.79 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA1932_17_Giao trinh phan tich thiet ke he thong_Phan 3_Chuong 17.pdfPhần 3- Chương 17: Mô hình đối tượng1.03 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA1932_18_Giao trinh phan tich thiet ke he thong_Phan 3_Chuong 18.pdfPhần 3- Chương 18: Mô hình động787.12 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.