Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4787
Nhan đề: Energy conversion
Tác giả: Weston, Kenneth C.
Từ khoá: Direct energy conversion
Electric power production
Electric power systems
Năm xuất bản: 1992
Nhà xuất bản: West Pub. Co.,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4787
ISBN: 9780314933898
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_MT_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2010_1_Energy conversion_prefaces.pdf
  Giới hạn truy cập
prefaces97.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2010_2_Energy conversion_chapter1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 1: FUNDAMENTALS OF ENERGY CONVERSION465.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2010_3_Energy conversion_Chapter2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 2: Fundamentals of Steam Power1.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2010_4_Energy conversion__chapter3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 3: FUELS AND COMBUSTION4.45 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2010_5_Energy conversion_chapter4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 4: ASPECTS of STEAM POWER PLANT DESIGN14.39 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2010_6_Energy conversion_chapter5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 5: GAS TURBINES AND JET ENGINES2.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2010_7_Energy conversion_chapter6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 6: RECIPROCATING INTERNAL COMBUSTION ENGINES755.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2010_8_Energy conversion_chapter7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 7: THE WANKEL ROTARY ENGINE1.19 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2010_9_Energy conversion_chapter8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 8: REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING2.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2010_10_Energy conversion_chapter9.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 9: ADVANCED SYSTEMS3.31 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2010_11_Energy conversion_chapter10.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 10: Nuclear Power Plants3.16 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2010_12_Energy conversion_chapter11-part1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 11 - part 1: Energy System Alternatives Part 1. Electromagnetic Principles, Batteries, and Fuel Cells1.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2010_13_Energy conversion_chapter11-part2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 11 - part 2: Energy System Alternatives Part 2. MHD, Solar Energy, a Hydrogen Economy and Concluding Remarks1.88 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2010_14_Energy conversion_appA.pdf
  Giới hạn truy cập
Appendix A55.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2010_15_Energy conversion_appB.pdf
  Giới hạn truy cập
Appendix b3.79 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2010_16_Energy conversion_appC1.pdf
  Giới hạn truy cập
Appendix C12.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2010_17_Energy conversion_appC2.pdf
  Giới hạn truy cập
Appendix C21.46 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2010_18_Energy conversion_appD.pdf
  Giới hạn truy cập
Appendix D75.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2010_19_Energy conversion_appE.pdf
  Giới hạn truy cập
Appendix E501.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2010_20_Energy conversion_appF.pdf
  Giới hạn truy cập
Appendix F1.5 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2010_21_Energy conversion_appH.pdf
  Giới hạn truy cập
Appendix H418.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA2010_22_Energy conversion_appI.pdf
  Giới hạn truy cập
Appendix L14.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.