Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4473
Nhan đề: Time-saver standards for interior design and space planning
Tác giả: Chiara, Joseph De
Panero, Julius
Zelnik, Martin
Từ khoá: Interior decoration
Interior architecture
Năm xuất bản: 1991
Nhà xuất bản: McGraw-Hill
Tóm tắt: This is a comprehensive sourcebook for planning and designing residential and commercial interiors. The volume provides time and money-saving details for all types of construction details and finishes, woodworking and special treatments. The book offers drawings, data and details on typical layouts and clearances for residential kitchens, bathrooms, living rooms and bedrooms. There are also construction details floors, walls, doors, windows, stairs, metalwork, pools, fountains, finishes, furnishings and furniture as well as electrical, lighting, HVAC, and plumbing systems.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4473
ISBN: 70162999
Bộ sưu tập: TLTK_Thiết kế Nội thất_Năm học 2016 - 2017

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA675_D5150_1_Time-saver standards for interior design..._Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover920.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA675_D5150_2_Time-saver standards for interior design..._Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents49.48 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA675_D5150_3_Time-saver standards for interior design..._Foreword.pdf
  Giới hạn truy cập
Foreword71.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA675_D5150_4_Time-saver standards for interior design..._Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface157.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA675_D5150_5_Time-saver standards for interior design..._1.pdf
  Giới hạn truy cập
1. Planning and design of Interiỏ spaces29.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA675_D5150_6_Time-saver standards for interior design..._2.pdf
  Giới hạn truy cập
2. Construction Detail and Finishes18.33 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA675_D5150_6_Time-saver standards for interior design..._3.pdf
  Giới hạn truy cập
3. Architectural Wood work7.89 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA675_D5150_7_Time-saver standards for interior design..._4.pdf
  Giới hạn truy cập
4. Specialties12.7 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA675_D5150_8_Time-saver standards for interior design..._5.pdf
  Giới hạn truy cập
5. General reference data2.49 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA675_D5150_9_Time-saver standards for interior design..._Credits.pdf
  Giới hạn truy cập
Credits336.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA675_D5150_10_Time-saver standards for interior design..._Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index705.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.