Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4459
Nhan đề: 22 Quy luật bất biến trong Marketing
Tác giả: Ries, Al
Trout, Jack
Từ khoá: Marketing
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trẻ
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4459
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_DH_TKKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.