Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4073
Nhan đề: Human dimension & interior space : A source book of design reference standards
Nhan đề khác: Human dimension and interior space : A source book of design reference standards
Tác giả: Panero, Julius
Zelnik, Martin
Từ khoá: Anthropometry
Human engineering
Body weight
Năm xuất bản: 1979
Nhà xuất bản: Whitney Library of Design
Tóm tắt: Human Dimension and Interior Space is the first major anthropometrically based reference book of design standards for use by all those involved with the physical planning and detailing of interiors, including interior designers, architects, furniture designers, builders, industrial designers, and students of design. The use of anthropometric data, although no substitute for good design or sound professional judgment should be viewed as one of the many tools required in the design process.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4073
ISBN: 0823072711
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_TKCN_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA674_D5149_1_Human dimension..._Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover114.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA674_D5149_2_Human dimension..._Introduction.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction1.14 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA674_D5149_3_Human dimension..._Part A.pdf
  Giới hạn truy cập
Part A: Anthropometrics8.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA674_D5149_4_Human dimension..._Part B.pdf
  Giới hạn truy cập
Part B: Anthropometrics table11.17 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA674_D5149_5_Human dimension..._Part C.pdf
  Giới hạn truy cập
Part C: Basic design reference standards43.46 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.