Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4047
Nhan đề: Lecture ready. 2 : strategies for academic listening and speaking - 2nd ed.
Tác giả: Sarosy, Peg
Sherak, Kathy
Từ khoá: English language
Listening comprehension
Listening
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Oxford University Press
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4047
Bộ sưu tập: Lecture ready_VIDEO

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LR2_Ch01_Lecture1.mp3
  Giới hạn truy cập
Ch01_Lecture12.14 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR2_Ch01_Lecture2.mp4
  Giới hạn truy cập
Ch01_Lecture279.24 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR2_Ch01_Presentation1.mp4
  Giới hạn truy cập
Ch01_Presentation119.76 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR2_Ch02_Lecture1.mp3
  Giới hạn truy cập
Ch02_Lecture12.2 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR2_Ch01_Presentation2.mp4
  Giới hạn truy cập
Ch01_Presentation215.53 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR2_Ch02_Presentation1.mp4
  Giới hạn truy cập
Ch02_Presentation111.92 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR2_Ch02_Presentation2.mp4
  Giới hạn truy cập
Ch02_Presentation222.44 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.