Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4043
Nhan đề: Lecture ready. 1 : strategies for academic listening and speaking - 2nd ed.
Tác giả: Sarosy, Peg
Sherak, Kathy
Từ khoá: English language
Listening comprehension
Listening
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Oxford University Press
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4043
Bộ sưu tập: Lecture ready_VIDEO

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LR1_Ch01_Lecture1.mp4
  Giới hạn truy cập
LR1_Ch01_Lecture155.76 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR1_Ch01_Presentation1.mp4
  Giới hạn truy cập
LR1_Ch01_Presentation118.38 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR1_Ch01_Presentation2.mp4
  Giới hạn truy cập
LR1_Ch01_Presentation218.13 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR1_Ch02_Lecture1.mp4
  Giới hạn truy cập
LR1_Ch02_Lecture152.83 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR1_Ch02_Presentation2.mp4
  Giới hạn truy cập
LR1_Ch02_Presentation214.58 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR1_Ch03_Lecture1.mp3
  Giới hạn truy cập
LR1_Ch03_Lecture12.1 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR1_Ch03_Lecture2.mp4
  Giới hạn truy cập
LR1_Ch03_Lecture281.96 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR1_Ch04_Lecture1.mp3
  Giới hạn truy cập
LR1_Ch04_Lecture11.73 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR1_Ch04_Lecture2.mp4
  Giới hạn truy cập
LR1_Ch04_Lecture253.88 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR1_Ch04_Presentation.mp4
  Giới hạn truy cập
LR1_Ch04_Presentation26.69 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR1_Ch05_Lecture1.mp3
  Giới hạn truy cập
Ch05_Lecture1.2.16 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR1_Ch05_Lecture2.mp4
  Giới hạn truy cập
Ch05_Lecture262.91 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR1_Ch06_Lecture1.mp3
  Giới hạn truy cập
Ch06_Lecture11.25 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR1_Ch06_Lecture2.mp4
  Giới hạn truy cập
Ch06_Lecture267.56 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR1_Ch06_Presentation2.mp4
  Giới hạn truy cập
Ch06_Presentation216.62 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR1_Ch07_Lecture1.mp3
  Giới hạn truy cập
Ch07_Lecture12.07 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR1_Ch07_Lecture2.mp4
  Giới hạn truy cập
Ch07_Lecture269.57 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR1_Ch07_Presentation.mp4
  Giới hạn truy cập
Ch07_Presentation13.63 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR1_Ch08_Lecture2.mp4
  Giới hạn truy cập
Ch08_Lecture265.51 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR1_Ch08_Presentation2.mp4
  Giới hạn truy cập
Ch08_Presentation216.24 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR1_Ch09_Lecture1.mp4
  Giới hạn truy cập
Ch09_Lecture121.81 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR1_Ch09_Lecture2.mp4
  Giới hạn truy cập
Ch09_Lecture263.96 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR1_Ch10_Lecture1.mp3
  Giới hạn truy cập
Ch10_Lecture12.48 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR1_Ch10_Presentation1.mp4
  Giới hạn truy cập
Ch10_Presentation113 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LR1_Ch10_Presentation2.mp4
  Giới hạn truy cập
Ch10_Presentation211.31 MBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.