Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/376
Nhan đề: Non nước Phú Yên
Tác giả: Nguyễn Đình, Tư
Từ khoá: Phong cảnh thiên nhiên
Địa lý
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Thanh niên
Tóm tắt: Phần 1 của tác giả Nguyễn Đình Tư trình bày các nội dung phần 1 - Cảnh dẹp thiên nhiên (vị trí, diện tích, địa chất, núi non,...), phần 2 - Tay người tô điểm (lịch sử, phong tục tập quán, cổ tích, nhân vật)
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/376
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_LH_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA501_D5036_1_Non nuoc phu yen_Bia sach.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách4.98 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA501_D5036_2_Non nuoc phu yen_tua sach.pdf
  Giới hạn truy cập
Tựa sách78.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA501_D5036_3_Non nuoc phu yen_Loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu131.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA501_D5036_4_Non nuoc phu yen_P1_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Cảnh đẹp thiên nhiên - Chương 1: Vị trí - diện tích63.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA501_D5036_5_Non nuoc phu yen_P1_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Địa chất62.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA501_D5036_6_Non nuoc phu yen_P1_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Núi non285.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA501_D5036_7_Non nuoc phu yen_P1_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Vùng châu thổ74.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA501_D5036_8_Non nuoc phu yen_P1_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Sông ngòi152.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA501_D5036_9_Non nuoc phu yen_P1_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Bờ biển294.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA501_D5036_10_Non nuoc phu yen_P1_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Khí hậu76.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA501_D5036_11_Non nuoc phu yen_P2_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Tay người tô điểm - Chương 1: Lịch sử384.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA501_D5036_12_Non nuoc phu yen_P2_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Phong tục tập quán520.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA501_D5036_13_Non nuoc phu yen_P2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Cổ tích565.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA501_D5036_14_Non nuoc phu yen_P2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Nhân vật1.14 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA501_D5036_15_Non nuoc phu yen_P2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Nhân vật1.14 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA501_D5036_16_Non nuoc phu yen_P3_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 3: Nguồn lợi kinh tế - Chương 1: Tài nguyên195.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA501_D5036_17_Non nuoc phu yen_P3_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Hoạt động công nghiệp và ngư nghiệp153.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA501_D5036_18_Non nuoc phu yen_P3_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Hoạt động thương mại35.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA501_D5036_19_Non nuoc phu yen_P3_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Sản vật đặc biệt180.35 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA501_D5036_20_Non nuoc phu yen_Ket luan.pdf
  Giới hạn truy cập
Kết luận32.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA501_D5036_21_Non nuoc phu yen_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục313.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA501_D5036_22_Non nuoc phu yen_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục25.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA501_D5036_23_Non nuoc phu yen_Sach tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Sách tham khảo54.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.