Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3105
Nhan đề: First certificate language practice english grammar and vocabulary - 4th ed.
Tác giả: Vince, Michael
Từ khoá: English language
English grammar
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Macmillan
Tóm tắt: First Certificate Language Practice is THE reference and practice book for students at FCE /​ B2 level. Now in full colour, this new edition retains all the original features which make the Language Practice series so popular, including clear grammar explanations, plenty of practice and regular consolidation units.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3105
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_NN_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA394_1_First certificate language_1.pdf
  Giới hạn truy cập
1. Grammar - Past time1.84 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA394_2_First certificate language_2.pdf
  Giới hạn truy cập
2. Grammar - Present perfet1.22 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA394_3_First certificate language_3.pdf
  Giới hạn truy cập
3. Grammar - Future time1.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA394_4_First certificate language_4.pdf
  Giới hạn truy cập
4. Grammar - Present time970.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA394_5_First certificate language_5.pdf
  Giới hạn truy cập
5. Grammar - Indirect speech1.31 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA394_6_First certificate language_6.pdf
  Giới hạn truy cập
6. Grammar - Conditionals2.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA394_7_First certificate language_7.pdf
  Giới hạn truy cập
7. Grammar - Wishes and related forms966.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA394_8_First certificate language_8.pdf
  Giới hạn truy cập
8. Grammar - Passives1.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA394_9_First certificate language_9.pdf
  Giới hạn truy cập
9. Grammar - Relative clauses1.22 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA394_10_First certificate language_10.pdf
  Giới hạn truy cập
10. Grammar - Prepositions531.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA394_11_First certificate language_11.pdf
  Giới hạn truy cập
11. Grammar - Purpose, result and contrast479.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA394_12_First certificate language_12.pdf
  Giới hạn truy cập
12. Grammar - Time expressions1.48 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA394_13_First certificate language_13.pdf
  Giới hạn truy cập
13. Grammar - Modal verbs: present and future495.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA394_14_First certificate language_14.pdf
  Giới hạn truy cập
14. Grammar - Modal verbs: past398.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA394_15_First certificate language_15.pdf
  Giới hạn truy cập
15. Grammar - Functions 1753.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA394_16_First certificate language_16.pdf
  Giới hạn truy cập
16. Grammar - Functions 2719.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA394_17_First certificate language_17.pdf
  Giới hạn truy cập
17. Grammar - Countable and uncountable nouns1.51 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA394_18_First certificate language_18.pdf
  Giới hạn truy cập
18. Grammar - Articles583.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA394_19_First certificate language_19.pdf
  Giới hạn truy cập
19. Grammar - All, no, none, each, every, either, neither843.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA394_20_First certificate language_20.pdf
  Giới hạn truy cập
20. Grammar - Making comparisions2.55 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA394_21_First certificate language_21.pdf
  Giới hạn truy cập
21. Grammar - Phrasal verbs 1636.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA394_22_First certificate language_22.pdf
  Giới hạn truy cập
22. Grammar - Phrasal verbs 1793.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA394_23_First certificate language_23.pdf
  Giới hạn truy cập
23. Grammar - Verbs followed by - ing or infinitive479.1 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA394_24_First certificate language_24.pdf
  Giới hạn truy cập
24. Grammar - Verb / adjective + preposition393.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA394_25_First certificate language_25.pdf
  Giới hạn truy cập
25. Grammar - Inversion and question tags748.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA394_26_First certificate language_26.pdf
  Giới hạn truy cập
26. Grammar - Linking word and text organizers525.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA394_27_First certificate language_27.pdf
  Giới hạn truy cập
27. Grammar - Pronouns1.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA394_28_First certificate language_28.pdf
  Giới hạn truy cập
28. Grammar - Spelling and pronuncialtion516.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.