Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3088
Nhan đề: The act of teaching
Tác giả: Cruickshank, Donald R.
Từ khoá: Teaching
Lesson planning
Năm xuất bản: 1995
Nhà xuất bản: McGraw-Hill
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3088
ISBN: 0070148198
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_NNA_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1690_1_The act of teaching_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover1.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1690_2_The act of teaching_about the authors.pdf
  Giới hạn truy cập
About the authors577.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1690_3_The act of teaching_contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents2.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1690_4_The act of teaching_preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface1.43 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1690_5_The act of teaching_part one_chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
P1: The backdrop of teaching - Chapter 17.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1690_6_The act of teaching_part one_chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 2: Teaching diverse children in a diverse society17.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1690_7_The act of teaching_part one_chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 3: Three schools of thought about learning and teaching12.75 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1690_8_The act of teaching_part one_chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 4: Geting to know your students17.49 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1690_9_The act of teaching_part two_chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
P2: The act of teaching - Chapter 5: Planning instruction17.83 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1690_10_The act of teaching_part two_chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 6: Three instruction alternatives presentation, discussion, and independent study23.19 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1690_11_The act of teaching_part two_chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 7: Four more instructional alternatives: cooperative learning discovery learning, direct instruction, and individualized instruction27.85 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1690_12_The act of teaching_part two_chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 8: Evaluating student's learning20.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1690_13_The act of teaching_part two_chapter 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 9: Reflecting on teaching5.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1690_15_The act of teaching_part three_chapter 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 10: The effective teacher12.14 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1690_16_The act of teaching_part three_chapter 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 11: Effective teacher : professional skills and abilities17.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1690_17_The act of teaching_part three_chapter 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 12: How the effective teacher manages the classroom22.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1690_18_The act of teaching_part three_chapter 13.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 13: The teacher as a problem solver9.77 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1690_19_The act of teaching_practice teaching manual_unit 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 1: Ractice teaching manual5.51 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1690_20_The act of teaching_practice teaching manual_unit 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 2: Reflective teaching : Practicing being a thoughtful practitioner9.73 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1690_21_The act of teaching_practice teaching manual_unit 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 3: Room 221: a simulation solving classroom problem12.4 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.