Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3086
Nhan đề: Practical techniques for language teaching - Rev. ed.
Tác giả: Lewis, Michael
Hill, Jimmie
Từ khoá: English language
Language and languages
Language teaching
Năm xuất bản: 1992
Nhà xuất bản: Heinle
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3086
ISBN: 9780906717554
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_NNA_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1672_1_Practical techniques for language_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover1.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1672_2_Practical techniques for language_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents93.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1672_3_Practical techniques for language_Chapter 1-2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 1: Basic principles 1 : student and teacher - Chapter 2 : Basic principles 2 : language and language learning953.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1672_4_Practical techniques for language_Chapter 3-4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 3: Classroom management and general tips - Chapter 4 : Preparation672.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1672_5_Practical techniques for language_Chapter 5-6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 5: Techniques : listening - Chapter 6 : Techniques : speechwork453.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1672_6_Practical techniques for language_Chapter 7-8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 7: Techniques : structure - Chapter 8 : Techniques : correction809.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1672_7_Practical techniques for language_Chapter 9-10.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 9: Techniques : vocabulary - Chapter 10 : Techniques : texts659.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1672_8_Practical techniques for language_Chapter 11-12.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 11: Techniques : conversation - Chapter 12 : Some misunderstood language points.633.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.