Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3085
Nhan đề: Let's talk 2 - 2nd ed.
Tác giả: Jones, Leo
Từ khoá: English language
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Cambridge University Press
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3085
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_NNA_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1671_1_Let’s Talk 2_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover55.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1671_2_Let’s Talk 2_Getting started.pdf
  Giới hạn truy cập
Getting started104.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1671_3_Let’s Talk 2_Unit 1-5.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 1-51.21 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1671_4_Let’s Talk 2_Unit 6-10.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 6-101.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1671_5_Let’s Talk 2_Unit 11-16.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 11-161.33 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1671_6_Let’s Talk 2_Communication tasks.pdf
  Giới hạn truy cập
Communication tasks900.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1671_7_Let’s Talk 2_Answers.pdf
  Giới hạn truy cập
Answers64.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1671_8_Let’s Talk 2_Self study.pdf
  Giới hạn truy cập
Self study2.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.