Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3084
Nhan đề: How to teach English : an introduction to the practice of English language teaching
Tác giả: Harmer, Jeremy
Từ khoá: English language
Năm xuất bản: 1998
Nhà xuất bản: Pearson Education
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3084
ISBN: 0582297966
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_NNA_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1670_1_How to Teach English_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover1.98 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1670_2_How to Teach English_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents143.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1670_3_How to Teach English_Introduction.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction110.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1670_4_How to Teach English_Chapter 1-3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 1: How to be a good teacher - Chapter 2: How to be a good learner - Chapter 3: How to manage teaching and learning2.16 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1670_5_How to Teach English_Chapter 4-6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 4: How to describe learning and teaching , Chapter 5: How to describe language , Chapter 6: How to teach language3.99 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1670_6_How to Teach English_Chapter 7-9.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 7: How to teach reading , Chapter 8: How to teach writing , Chapter 9: How to teach speaking4.69 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1670_7_How to Teach English_Chapter 10-13.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 10: How to teach listening - Chapter 11: How to use textbooks , Chapter 12: How to plan lessons , Chapter 13: What if?4.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1670_8_How to Teach English_How to teach english.pdf
  Giới hạn truy cập
How to teach english3.46 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.