Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3052
Nhan đề: The art of public speaking - 11th ed.
Tác giả: Lucas, Stephen E.
Từ khoá: Public speaking
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: McGraw-Hill
Tóm tắt: With a strong focus on the practical skills of public speaking and grounded in classical and contemporary theories of rhetoric, this book offers full coverage of all major aspects of speech preparation and presentation.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3052
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_NNA_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1205_1_The-Art-of-Public-Speaking-11e_cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover1.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1205_2_The-Art-of-Public-Speaking-11e_content.pdf
  Giới hạn truy cập
Content555.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1205_3_The-Art-of-Public-Speaking-11e_preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface553.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1205_4_The-Art-of-Public-Speaking-11e_chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
1. Speaking in public3.88 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1205_5_The-Art-of-Public-Speaking-11e_chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
2. Ethics and public speaking3.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1205_6_The-Art-of-Public-Speaking-11e_chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
3. Listening2.61 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1205_7_The-Art-of-Public-Speaking-11e_chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
4. Givng your first speech2.16 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1205_8_The-Art-of-Public-Speaking-11e_chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
5. Selecting a topic and a purpose3.49 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1205_9_The-Art-of-Public-Speaking-11e_chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
6. Analyzing the audience3.85 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1205_10_The-Art-of-Public-Speaking-11e_chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
7. Gathering materials3.93 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1205_11_The-Art-of-Public-Speaking-11e_chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
8. Supporting your ideas2.79 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1205_12_The-Art-of-Public-Speaking-11e_chapter 9.pdf
  Giới hạn truy cập
9. Organizing the body of the speech3.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1205_13_The-Art-of-Public-Speaking-11e_chapter 10.pdf
  Giới hạn truy cập
10. Beginning and ending the speech2.96 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1205_14_The-Art-of-Public-Speaking-11e_chapter 11.pdf
  Giới hạn truy cập
11. Outlining the speech3.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1205_15_The-Art-of-Public-Speaking-11e_chapter 12.pdf
  Giới hạn truy cập
12. Using language3.39 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1205_16_The-Art-of-Public-Speaking-11e_chapter 13.pdf
  Giới hạn truy cập
13. Delivery3.24 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1205_17_The-Art-of-Public-Speaking-11e_chapter 14.pdf
  Giới hạn truy cập
14. Using visual aids3.55 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1205_18_The-Art-of-Public-Speaking-11e_chapter 15.pdf
  Giới hạn truy cập
15. Speaking to inform2.98 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1205_19_The-Art-of-Public-Speaking-11e_chapter 16.pdf
  Giới hạn truy cập
16. Speaking to persuade3.43 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1205_20_The-Art-of-Public-Speaking-11e_chapter 17.pdf
  Giới hạn truy cập
17. Methods of persuasion3.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1205_21_The-Art-of-Public-Speaking-11e_chapter 18.pdf
  Giới hạn truy cập
18. Speaking on special occasions2.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1205_22_The-Art-of-Public-Speaking-11e_chapter 19.pdf
  Giới hạn truy cập
19. Speaking in small groups.2.67 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1205_23_The-Art-of-Public-Speaking-11e_NOTES.pdf
  Giới hạn truy cập
NOTES656.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1205_24_The-Art-of-Public-Speaking-11e_photocredits.pdf
  Giới hạn truy cập
photocredits279.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1205_25_The-Art-of-Public-Speaking-11e_index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index491.49 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.