Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3048
Nhan đề: Teaching today : a practical guide - 4th ed.
Tác giả: Petty, Geoff
Từ khoá: Teaching
Education
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Nelson Thornes
Tóm tắt: The edition hss been updated to become more PGCE focused. In particular, it now includes signposting for coverage of the FENTO standards and further coverage of key areas such as interactive whiteboard training.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3048
ISBN: 9781408504154
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_NNA_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1204_1_teaching_today_a_practical_guide_cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover37.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1204_2_teaching_today_a_practical_guide_content.pdf
  Giới hạn truy cập
Content74.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1204_3_teaching_today_a_practical_guide_the learners practical and emotional needs.pdf
  Giới hạn truy cập
The learners practical and emotional needs1.56 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1204_4_teaching_today_a_practical_guide_introduction.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction478.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1204_5_teaching_today_a_practical_guide_chapter 11-12 teacher talk.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 11: Teacher talk395.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1204_6_teaching_today_a_practical_guide_chapter 13 the art of showing.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 13: The art of showing152.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1204_7_teaching_today_a_practical_guide_chapter 14 questioning.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 14: Questioning218.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1204_8_teaching_today_a_practical_guide_chapter 15 the aide-memoire note-making.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 15: The aide-memoire: note-making134.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1204_9_teaching_today_a_practical_guide_chapter 16 supervised student practice.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 16: Supervised student practice155.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1204_10_teaching_today_a_practical_guide_chapter 17 discussion.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 17: Discussion218.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1204_11_teaching_today_a_practical_guide_chapter 18 group work and student talk.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 18: Group work and student talk238.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1204_12_teaching_today_a_practical_guide_chapter 19 game and active learning.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 19: Games and active learning methods329.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1204_13_teaching_today_a_practical_guide_chapter 20 role play drama and simualations.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 20: Role-play, drama and simulations79.99 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1204_14_teaching_today_a_practical_guide_chapter 21 games to teach language.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 21: Games to teach language and communication skills76.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1204_15_teaching_today_a_practical_guide_chapter 22 seminars.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 22: Seminars77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1204_18_teaching_today_a_practical_guide_chapter 25 reading for learning.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 25: Reading for learning127.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1204_19_teaching_today_a_practical_guide_ chapter 26 private study and homework.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 26: Private study and homework82.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1204_20_teaching_today_a_practical_guide_from chapter 27 to 30.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 27: Assignments and projects545.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1204_21_teaching_today_a_practical_guide_from chapter 31 to 35.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 31: Learning from experience1.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1204_22_teaching_today_a_practical_guide_from chapter 36 to 40.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 36: Students learning with computers: e-learning, ICT and ILT764.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1204_23_teaching_today_a_practical_guide_from chapter 41 to 45.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 41: Flexible and inclusive course organisation and recordkeeping881.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1204_24_teaching_today_a_practical_guide_from chapter 46 to 48.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 46: Evaluating my teaching: the refl ective practitioner683.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.