Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3039
Nhan đề: Market leader : Pre-intermediate. Business English course book
Tác giả: Cotton, David
Falvey, David
Kent, Simon
Từ khoá: English language
Business English
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Pearson Education Limited
Tóm tắt: A course book for students learning English for business purposes. Includes authentic case studies, exercises and activities, answers and an interactive DVD.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3039
ISBN: 9781408237076
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_NNA_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1202_1_market-leader-pre-intermediate_content.pdf
  Giới hạn truy cập
Content669.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1202_2_market-leader-pre-intermediate_content.pdf
  Giới hạn truy cập
Content1.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1202_3_market-leader-pre-intermediate_introduction.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction1.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1202_4_market-leader-pre-intermediate_unit 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 1: Careers2.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1202_5_market-leader-pre-intermediate_unit 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 2: Companies2.23 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1202_6_market-leader-pre-intermediate_unit 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 3: Selling2.61 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1202_7_market-leader-pre-intermediate_unit 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 4: Great ideas2.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1202_8_market-leader-pre-intermediate_unit 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 5: Stress2.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1202_9_market-leader-pre-intermediate_unit 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 6: Entertaining2.74 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1202_10_market-leader-pre-intermediate_unit 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 7: New business2.19 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1202_11_market-leader-pre-intermediate_unit 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 8: Marketing2.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1202_12_market-leader-pre-intermediate_unit 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 9: Planning2.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1202_13_market-leader-pre-intermediate_unit 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 10: Managing people2.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1202_14_market-leader-pre-intermediate_unit 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 11: Conflict2.17 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1202_15_market-leader-pre-intermediate_unit 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 12: Products2.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1202_16_market-leader-pre-intermediate_unit D.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit D: Revision1.37 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1202_17_market-leader-pre-intermediate_writing file.pdf
  Giới hạn truy cập
Writing file1.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1202_18_market-leader-pre-intermediate_activity file.pdf
  Giới hạn truy cập
Activity file1.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1202_19_market-leader-pre-intermediate_grammar reference.pdf
  Giới hạn truy cập
Grammar reference1.79 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1202_20_market-leader-pre-intermediate_audio scripts.pdf
  Giới hạn truy cập
Audio scripts1.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1202_21_market-leader-pre-intermediate_glossary.pdf
  Giới hạn truy cập
Glossary1.16 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.