Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3038
Nhan đề: Market leader : Elementary business English course book
Tác giả: Cotton, David
Falvey, David
Kent, Simon
Từ khoá: English language
Business English
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Pearson Education Limited
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3038
ISBN: 9780582773271
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_NNA_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1201_1_marketleader-businessenglish-elementary_cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover580.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1201_2_marketleader-businessenglish-elementary_map of the book.pdf
  Giới hạn truy cập
Map of the book521.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1201_3_marketleader-businessenglish-elementary_introduction.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction566.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1201_4_marketleader-businessenglish-elementary_unit 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 1: Introduction2.03 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1201_5_marketleader-businessenglish-elementary_unit 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 2: Work and leisure2.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1201_6_marketleader-businessenglish-elementary_unit 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 3: Problem2.88 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1201_7_marketleader-businessenglish-elementary_unit 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 4: Travel2.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1201_8_marketleader-businessenglish-elementaryunit 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 5: Food àd entertaining2.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1201_9_marketleader-businessenglish-elementary_unit 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 6: Sales3.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1201_10_marketleader-businessenglish-elementary_unit 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 7: People2.19 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1201_11_marketleader-businessenglish-elementary_unit 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 8: Markets2.03 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1201_12_marketleader-businessenglish-elementary_unit 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 9: Companies3.34 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1201_13_marketleader-businessenglish-elementary_unit 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 10: The web2.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1201_14_marketleader-businessenglish-elementary_unit 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 11: Cultures1.97 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1201_15_marketleader-businessenglish-elementary_unit 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 12: Jobs3.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1201_17_marketleader-businessenglish-elementary_writing file.pdf
  Giới hạn truy cập
Writing file1.74 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1201_18_marketleader-businessenglish-elementary_activity file.pdf
  Giới hạn truy cập
Activity file2.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1201_19_marketleader-businessenglish-elementary_audio script.pdf
  Giới hạn truy cập
Audio script2.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1201_20_marketleader-businessenglish-elementary_vocabulary file.pdf
  Giới hạn truy cập
Vocabulary file1.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.