Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3032
Nhan đề: Market leader : Intermediate business English course book - 3rd ed.
Tác giả: Cotton, David
Falvey, David
Kent, Simon
Từ khoá: English language
Business English
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Pearson Education Limited
Tóm tắt: Challenge your students with Case Studies' that range from planning a project to choosing the best supplier Practise the skills needed to carry out real business tasks such as taking part in meetings Listening texts are based on interviews with real business people.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3032
ISBN: 9781408236956
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_NNA_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1200_1_Market Leader Intermediate_cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover714.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1200_2_Market Leader Intermediate_content.pdf
  Giới hạn truy cập
Content883.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1200_3_Market Leader Intermediate_introduction.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction897.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1200_4_Market Leader Intermediate_unit 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 1: Brands1.76 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1200_5_Market Leader Intermediate_unit 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 2: Travel1.87 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1200_6_Market Leader Intermediate_unit 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 3: Change2.21 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1200_7_Market Leader Intermediate_unit 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 4: Organisation1.8 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1200_8_Market Leader Intermediate_unit 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 5: Advertising1.77 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1200_9_Market Leader Intermediate_unit 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 6: Money2.26 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1200_10_Market Leader Intermediate_unit 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 7: Culture1.86 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1200_11_Market Leader Intermediate_unit 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 8: Human resourse1.71 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1200_12_Market Leader Intermediate_unit 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 9: International markets2.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1200_13_Market Leader Intermediate_unit 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 10: Ethics2.12 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1200_14_Market Leader Intermediate_unit 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 11: Leadership1.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1200_15_Market Leader Intermediate_unit 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 12: Competition1.85 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1200_16_Market Leader Intermediate_unit D.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit D: Revision1.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1200_17_Market Leader Intermediate_writing file.pdf
  Giới hạn truy cập
Writing file1.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1200_18_Market Leader Intermediate_the social cultural game.pdf
  Giới hạn truy cập
The social cultural game866.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1200_19_Market Leader Intermediate_activity file.pdf
  Giới hạn truy cập
Activity file1.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1200_20_Market Leader Intermediate_grammar reference.pdf
  Giới hạn truy cập
Grammar reference1.2 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1200_21_Market Leader Intermediate_audio scripts.pdf
  Giới hạn truy cập
Audio scripts1.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1200_22_Market Leader Intermediate_glossary.pdf
  Giới hạn truy cập
Glossary985.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.