Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3026
Nhan đề: Lecture ready 3 : Strategies for academic listening, note-taking, and discussion. Answer key and transcripts.
Từ khoá: Lecture method in teaching
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Oxford university press
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3026
ISBN: 9780194417235
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_NNA_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1199_1_Lecture Ready 3_cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover356.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1199_2_Lecture Ready 3_content.pdf
  Giới hạn truy cập
Content182 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1199_3_Lecture Ready 3_answer key.pdf
  Giới hạn truy cập
Answer key18.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.