Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3024
Nhan đề: Introduction to academic writing - 3rd ed.
Tác giả: Hogue, Ann
Oshima, Alice
Từ khoá: English language
Grammar
Report writing.
Academic writing.
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Pearson education
Tóm tắt: This book helps "students to master the standard organizational patterns of the paragraph and the basic concepts of essay writing. The text's time-proven approach integrates the study of rhetorical patterns and the writing process with extensive practice in sentence structure and mechanics." - product description.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3024
ISBN: 9780131933958
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_NNA_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1198_1_Introduction to Academic Writing_cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover365.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1198_2_Introduction to Academic Writing_content.pdf
  Giới hạn truy cập
Content438.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1198_3_Introduction to Academic Writing_preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface395.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1198_4_Introduction to Academic Writing_part 1_chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Part I. The Paragraph - Chapter 1. Paragraph Format2.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1198_5_Introduction to Academic Writing_part 1_chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 2. Narrative Paragraphs1.65 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1198_6_Introduction to Academic Writing_part 1_chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 3. Paragraph Structure2.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1198_7_Introduction to Academic Writing_part 1_chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 4. Descriptive Paragraphs1.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1198_8_Introduction to Academic Writing_part 1_chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 5. Logical Division of Ideas1.69 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1198_9_Introduction to Academic Writing_part 1_chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 6. Process Paragraphs1.7 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1198_10_Introduction to Academic Writing_part 1_chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 7. Comparison/​contrast Paragraphs1.87 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1198_11_Introduction to Academic Writing_part 1_chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 8. Definition Paragraphs1.97 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1198_12_Introduction to Academic Writing_part 2_chapter 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Part II. The Essay - Chapter 9. Essay Organization2 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1198_13_Introduction to Academic Writing_part 2_chapter 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 10. Opinion Essays.1.67 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1198_14_Introduction to Academic Writing_appendix.pdf
  Giới hạn truy cập
Appendix1.5 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1198_15_Introduction to Academic Writing_scoring rubric.pdf
  Giới hạn truy cập
Scoring rubric692.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1198_16_Introduction to Academic Writing_worksheet.pdf
  Giới hạn truy cập
Worksheet2.33 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1198_17_Introduction to Academic Writing_index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index.434.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.