Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3015
Nhan đề: Inside reading 3 : the academic word list in context - 2nd ed.
Tác giả: Rubin, Bruce
Từ khoá: English language
Vocabulary
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Oxford university press
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3015
ISBN: 9780194416146
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_NNA_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1196_1_Inside Reading 3_cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover763.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1196_2_Inside Reading 3_content.pdf
  Giới hạn truy cập
Content618.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1196_3_Inside Reading 3_getting started.pdf
  Giới hạn truy cập
Getting started2.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1196_4_Inside Reading 3_unit 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 1: From marker to mall5.39 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1196_5_Inside Reading 3_unit 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 2: Megacities5.18 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1196_6_Inside Reading 3_unit 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 3: In the public eye5.21 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1196_7_Inside Reading 3_unit 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 4: Staying alive5.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1196_8_Inside Reading 3_unit 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 5: Bodies in motion5.43 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1196_9_Inside Reading 3_unit 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 6: The physic of fun5.62 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1196_10_Inside Reading 3_unit 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 7: Mind wide open4.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1196_11_Inside Reading 3_unit 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 8: Child prodigies5.75 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1196_12_Inside Reading 3_unit 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 9: The competitive instinct5.72 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1196_13_Inside Reading 3_unit 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 10: Getting there7.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.