Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3002
Nhan đề: Designing lessons for the diverse classroom : A handbook for teachers
Tác giả: Houston, Debby
Beech, Marty
Từ khoá: Lesson planning
Teaching
Multicultural education
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Florida Department of Education
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/3002
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_NNA_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1195_1_Designing Lessons for the Diverse Classroom A_cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover361.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1195_2_Designing Lessons for the Diverse Classroom A_content.pdf
  Giới hạn truy cập
Content58.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1195_3_Designing Lessons for the Diverse Classroom A_chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 1: Planning a Good Lesson155.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1195_4_Designing Lessons for the Diverse Classroom A_chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 2: Write the Objective168.1 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1195_5_Designing Lessons for the Diverse Classroom A_chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 3: Introduce the Lesson207.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1195_6_Designing Lessons for the Diverse Classroom A_chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 4: Present the Content275.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1195_7_Designing Lessons for the Diverse Classroom A_chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 5: Provide Practice and Feedback206.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1195_8_Designing Lessons for the Diverse Classroom A_chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 6: Summarize the Lesson158.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1195_9_Designing Lessons for the Diverse Classroom A_chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 7: Assess Student Learning175.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1195_10_Designing Lessons for the Diverse Classroom A_chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 8: Put the Plan into Action43.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1195_11_Designing Lessons for the Diverse Classroom A_appendix.pdf
  Giới hạn truy cập
Appendix218.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.