Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2991
Nhan đề: Business basic : Student's book
Tác giả: Grant, David
Larty, Robert MC
Từ khoá: English language
Business English
Năm xuất bản: 2001
Nhà xuất bản: Oxford University Press
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2991
ISBN: 9780194573405
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_NNA_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1193_1_Business Basics_cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover119.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1193_2_Business Basics_content.pdf
  Giới hạn truy cập
Content551.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1193_3_Business Basics_unit 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 1: You and your company1.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1193_4_Business Basics_unit 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 2: Preparing a trip1.79 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1193_5_Business Basics_unit 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 3: Away on business1.92 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1193_6_Business Basics_unit 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 4: Visiting a company1.76 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1193_7_Business Basics_unit 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 5: New developments1.9 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1193_8_Business Basics_unit 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 6: Arrangements1.75 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1193_9_Business Basics_unit 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 7: Describing and comparing1.8 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1193_10_Business Basics_unit 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 8: Life stories1.85 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1193_11_Business Basics_unit 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 9: Dealing with problems1.96 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1193_12_Business Basics_unit 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 10: People at work1.77 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1193_13_Business Basics_unit 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 11: Getting a job1.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1193_14_Business Basics_unit 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit 12: The world of work1.8 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1193_15_Business Basics_information files.pdf
  Giới hạn truy cập
Information files926.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1193_16_Business Basics_language file.pdf
  Giới hạn truy cập
Language file970.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1193_17_Business Basics_tapescript.pdf
  Giới hạn truy cập
Tapescript2.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1193_18_Business Basics_glossary.pdf
  Giới hạn truy cập
Glossary1.62 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.