Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2980
Nhan đề: A course in phonetics
Tác giả: Ladefoged, Peter
Johnson, Keith
Từ khoá: English language
Phonetics
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Wadsworth/Cengage Learning
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2980
ISBN: 9781428231269
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_NNA_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1192_1_A Course in Phonetics_Ladefoged_cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover5.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1192_2_A Course in Phonetics_Ladefoged_content.pdf
  Giới hạn truy cập
Content135.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1192_3_A Course in Phonetics_Ladefoged_preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface166.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1192_4_A Course in Phonetics_Ladefoged_about the authors.pdf
  Giới hạn truy cập
About the authors112.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1192_5_A Course in Phonetics_Ladefoged_part 1_chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Part I: Introductory concepts - Chapter 1: Articulation and Acoustics642.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1192_6_A Course in Phonetics_Ladefoged_part 1_chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 2: Phonology and Phonetic Transcription447.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1192_7_A Course in Phonetics_Ladefoged_part 2_chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Part II: English phonetics – Chapter 3: The consonants of english621.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1192_8_A Course in Phonetics_Ladefoged_part 2_chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 4: English Vowels490.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1192_9_A Course in Phonetics_Ladefoged_part 2_chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 5: English Words and Sentences666.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1192_10_A Course in Phonetics_Ladefoged_part 3_chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Part III: General phonetics – Chapter 6: Airstream Mechanisms and Phonation Types963.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1192_11_A Course in Phonetics_Ladefoged_part 3_chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 7: Consonantal Gestures416.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1192_12_A Course in Phonetics_Ladefoged_part 3_chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 8: Acoustic Phonetics897.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1192_13_A Course in Phonetics_Ladefoged_part 3_chapter 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Chpater 9: Vowels and Vowel-like Articulations543.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1192_14_A Course in Phonetics_Ladefoged_part 3_chapter 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 10: Syllables and Suprasegmental Features413.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1192_15_A Course in Phonetics_Ladefoged_part 3_chapter 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 11: Linguistic Phonetics595.1 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1192_16_A Course in Phonetics_Ladefoged_appendix.pdf
  Giới hạn truy cập
Appendix210.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1192_17_A Course in Phonetics_Ladefoged_notes.pdf
  Giới hạn truy cập
Notes204.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1192_18_A Course in Phonetics_Ladefoged_glossary.pdf
  Giới hạn truy cập
Glossary290.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1192_19_A Course in Phonetics_Ladefoged_index.pdf
  Giới hạn truy cập
index201.48 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.