Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2974
Nhan đề: Language testing and assessment :
Tác giả: Fulcher, Glen
Davision, Fred
Từ khoá: Language
Language tests
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Routledge
Tóm tắt: Introduces students to the key methods and debates surrounding language testing and assessment. Explores the testing of linguistic competence of children, students, asylum seekers and many others in context of the uses to which such research can be put. Presents influential and seminal readings in testing and assessment by names such as Michael Canale and Merrill Swain, Michael Kane, Alan Davies, Lee Cronbach and Paul Meehl and Pamela Moss.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2974
ISBN: 0203449061
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_NNA_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1072_1_Language Testing and Assessment_cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover634.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_2_Language Testing and Assessment_content.pdf
  Giới hạn truy cập
Content89.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_3_Language Testing and Assessment_section A introduction_unit A1.pdf
  Giới hạn truy cập
Section A: Introduction - Unit A1: Introducing validity108.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_4_Language Testing and Assessment_unit A2.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit A2: Classroom assessment76.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_5_Language Testing and Assessment_unit A3.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit A3: Constructs and models104.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_6_Language Testing and Assessment_unit A4.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit A4: Test specifications and designs76.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_7_Language Testing and Assessment_unit A5.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit A5: Writing items and tasks92.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_8_Language Testing and Assessment_unit A6.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit A6: Prototypes, prototyping and field tests105.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_9_Language Testing and Assessment_unit A7.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit A7: Scoring language tests and assessments133 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_10_Language Testing and Assessment_unit A8.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit A8: Administration and training147.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_11_Language Testing and Assessment_unit A9.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit A9: Fairness, ethics and standards110.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_12_Language Testing and Assessment_unit A10.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit A10: Arguments and evidence in test validation and use120.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_13_Language Testing and Assessment_section B extension_unit B1.pdf
  Giới hạn truy cập
Section B: Extension - Unit B1: Construct validity117 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_14_Language Testing and Assessment_unit B2.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit B2: Pedagogic assessment106.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_15_Language Testing and Assessment_unit B3.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit B3: Investigating communicative competence90.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_16_Language Testing and Assessment_unit B4.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit B4: Optimal specification design83.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_17_Language Testing and Assessment_unit B5.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit B5: Washback98.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_18_Language Testing and Assessment_unit B6.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit B6: Researching prototype tasks129.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_19_Language Testing and Assessment_unit B7.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit B7: Scoring performance tests102.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_20_Language Testing and Assessment_unit B8.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit B8: Interlocutor training and behaviour123.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_21_Language Testing and Assessment_unit B9.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit B9: Ethics and professionalism75.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_22_Language Testing and Assessment_unit B10.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit B10: Validity as argument98.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_23_Language Testing and Assessment_unit C1.pdf
  Giới hạn truy cập
Section C: Exploration - Unit C1: Validity – an exploration50.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_24_Language Testing and Assessment_unit C2.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit C2: Assessment in school systems64.35 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_25_Language Testing and Assessment_unit C3.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit C3: What do items really test?64.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_26_Language Testing and Assessment_unit C4.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit C4: Evolution in action68.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_27_Language Testing and Assessment_unit C5.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit C5: To see a test in a grain of sand . . .62.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_28_Language Testing and Assessment_unit C6.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit C6: Analysing items and tasks84.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_29_Language Testing and Assessment_unit C7.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit C7: Designing an alternative matrix76.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_30_Language Testing and Assessment_unit C8.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit C8: Administration and alignment80.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_31_Language Testing and Assessment_unit C9.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit C9: In a time far, far away . . .136.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_32_Language Testing and Assessment_unit C10.pdf
  Giới hạn truy cập
Unit C10: To boldly go67.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_33_Language Testing and Assessment_glossary_notes_references.pdf
  Giới hạn truy cập
Glossary_notes_references107.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1072_34_Language Testing and Assessment_index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index47.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.