Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2905
Nhan đề: Intermediate language practice : English grammar and vocabulary - 3rd ed.
Tác giả: Vince, Michael
Emmerson, Paul
Từ khoá: English language
Grammar
Vocabulary
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: MacMillan
Tóm tắt: With over 40 units of grammar and 20 units of topic-related vocabulary, this text offers clear grammar explanations and a variety of practice exercises to help students focus on relevant grammar points. This revised edition also contains work on collocations.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2905
ISBN: 9781405007689
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_NNA_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA896_D4944_1_Intermediate Language Practice_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover89.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA896_D4944_2_Intermediate Language Practice_Contеnt.pdf
  Giới hạn truy cập
Contеnt89.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA896_D4944_3_Intermediate Language Practice_Grammar 1 - 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Grammar 1 - 9912.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA896_D4944_4_Intermediate Language Practice_Grammar 10 - 19.pdf
  Giới hạn truy cập
Grammar 10 - 191.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA896_D4944_5_Intermediate Language Practice_Grammar 20 - 29.pdf
  Giới hạn truy cập
Grammar 20 - 291.5 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA896_D4944_6_Intermediate Language Practice_Grammar 30 - 39.pdf
  Giới hạn truy cập
Grammar 30 - 391.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA896_D4944_7_Intermediate Language Practice_Grammar 40 - 50.pdf
  Giới hạn truy cập
Grammar 40 - 501.83 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA896_D4944_8_Intermediate Language Practice_Vocabulary.pdf
  Giới hạn truy cập
Vocabulary3.2 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA896_D4944_9_Intermediate Language Practice_Formation rules.pdf
  Giới hạn truy cập
Formation rules50.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA896_D4944_10_Intermediate Language Practice_Irregular verbs.pdf
  Giới hạn truy cập
Irregular verbs43.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA896_D4944_11_Intermediate Language Practice_Grammar index.pdf
  Giới hạn truy cập
Grammar index69.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA896_D4944_12_Intermediate Language Practice_Grammar answers.pdf
  Giới hạn truy cập
Grammar answers393.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA896_D4944_13_Intermediate Language Practice_Vocabulary answers.pdf
  Giới hạn truy cập
Vocabulary answers135.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.