Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2876
Nhan đề: 15 Days’ Practice For IELTS Listening
Tác giả: Xia, Li Ping
He, Ting
Từ khoá: Langguage English
Listening
IELTS
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, Nhân Trí Việt
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2876
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_NNA_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA785_1_15 Days’ Practice For IELTS Listening_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover674.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA785_2_15 Days’ Practice For IELTS Listening_foreword.pdf
  Giới hạn truy cập
Foreword280.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA785_3_15 Days’ Practice For IELTS Listening_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents36.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA785_4_15 Days’ Practice For IELTS Listening_Day 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Day 1318.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA785_5_15 Days’ Practice For IELTS Listening_Day 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Day 21.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA785_6_15 Days’ Practice For IELTS Listening_Day 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Day 3453.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA785_7_15 Days’ Practice For IELTS Listening_Day 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Day 4639.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA785_8_15 Days’ Practice For IELTS Listening_Day 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Day 5181.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA785_9_15 Days’ Practice For IELTS Listening_Day 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Day 682.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA785_10_15 Days’ Practice For IELTS Listening_Day 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Day 7617.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA785_11_15 Days’ Practice For IELTS Listening_Day 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Day 8161.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA785_12_15 Days’ Practice For IELTS Listening_Day 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Day 9587.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA785_13_15 Days’ Practice For IELTS Listening_Day 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Day 10665.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA785_14_15 Days’ Practice For IELTS Listening_Day 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Day 11106.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA785_15_15 Days’ Practice For IELTS Listening_Day 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Day 12171.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA785_16_15 Days’ Practice For IELTS Listening_Day 13.pdf
  Giới hạn truy cập
Day 13205.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA785_17_15 Days’ Practice For IELTS Listening_Day 14.pdf
  Giới hạn truy cập
Day 14321.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA785_18_15 Days’ Practice For IELTS Listening_Day 15.pdf
  Giới hạn truy cập
Day 15485.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA785_19_15 Days’ Practice For IELTS Listening_Audio Scripts.pdf
  Giới hạn truy cập
Audio Scripts9.2 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA785_20_15 Days’ Practice For IELTS Listening_Answer Key.pdf
  Giới hạn truy cập
Answer Key1.73 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.