Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2857
Nhan đề: Ergonomics
Tác giả: Nguyễn, Văn Lê
Từ khoá: Tâm lý học
Sinh lý học
Ecgonomic
Năm xuất bản: 2000
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2857
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_TKCN_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1541_1_Ergonomics_Loi tua.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời tựa212.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1541_2_Ergonomics_Phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Tâm lý học lao động1.16 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1541_3_Ergonomics_Phan 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Sinh lý học lao động1.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1541_4_Ergonomics_Phan 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 3: Mối liên hệ giữa khoa học Ecgonomic và các khoa học dạy nghề251.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1541_5_Ergonomics_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục 1: Giới thiệu việc áp dụng trắc nghiệm tâm lý học kỹ thuật trong luận văn của Ths. Nguyễn Thị Đông198.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1541_6_Ergonomics_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục141.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.