Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2842
Nhan đề: Bước đầu nghiên cứu về di dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng ở thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê, Thị Kim Oanh
Từ khoá: Biến đổi khí hậu
Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Sở Khoa học và Công nghệ
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2842
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Kỹ thuật Môi trường_CK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA772_1_Buoc dau nghien cuu..._trang bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa119.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA772_2_Buoc dau nghien cuu..._Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt263.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA772_3_Buoc dau nghien cuu..._Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục423.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA772_4_Buoc dau nghien cuu..._Danh sach.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng552.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA772_5_Buoc dau nghien cuu..._Phan mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần mở đầu374.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA772_6_Buoc dau nghien cuu..._Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Tổng quan tài liệu976.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA772_7_Buoc dau nghien cuu..._Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu1.79 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA772_8_Buoc dau nghien cuu..._Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Kết quả và thảo luận2.23 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA772_9_Buoc dau nghien cuu..._Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết luận361.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA772_10_Buoc dau nghien cuu..._Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo404.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.