Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2840
Nhan đề: Sinh học phân tử và kỹ thuật gen
Tác giả: Hoàng, Quốc Khánh
Từ khoá: Sinh học phân tử
Kỹ thuật gen
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2840
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_CNSH_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1514_1_Sinh hoc phan tu va ky thuat gen_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách131.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1514_2_Sinh hoc phan tu va ky thuat gen_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục942.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1514_3_Sinh hoc phan tu va ky thuat gen_Phan huong dan.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần hướng dẫn540.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1514_4_Sinh hoc phan tu va ky thuat gen_Bai 1_4.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 1-47.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1514_5_Sinh hoc phan tu va ky thuat gen_Bai 5_6.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 5-65.73 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1514_6_Sinh hoc phan tu va ky thuat gen_Bai 7_9.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 7-97.74 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.