Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/26860
Nhan đề: Xác suất thống kê
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Linh
Mai, Ngọc Diệu
Nguyễn, Tài Hoa
Từ khoá: Biến cố ngẫu nhiên
Đại lượng ngẫu nhiên
Lý thuyết mẫu
Kiểm định giả thuyết
Lý thuyết tương quan
Hồi quy
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về biến cố ngẫu nhiên và xác suất, đại lượng ngẫu nhiên, lý thuyết mẫu, kiểm định giả thuyết, lý thuyết tương quan và hồi quy
Mô tả: 157 tr. : ĐCCT 2021/HK1
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/26860
ISBN: 9786046221005
Bộ sưu tập: GT_Khoa học cơ bản_Môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán_Năm học 2020-2021

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA8786_1_Xac suat thong ke_Bia sach.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách1.5 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA8786_2_Xac suat thong ke_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục611.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA8786_3_Xac suat thong ke_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Biến cố ngẫu nhiên và xác suất12.31 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA8786_4_Xac suat thong ke_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Đại lượng ngẫu nhiên13.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA8786_5_Xac suat thong ke_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Lý thuyết mẫu14.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA8786_6_Xac suat thong ke_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Kiểm định giả thuyết7.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA8786_7_Xac suat thong ke_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Lý thuyết tương quan và hồi quy5.37 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA8786_8_Xac suat thong ke_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo2.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.