Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2613
Nhan đề: A concise introduction to logic - 11th ed.
Tác giả: Hurley, Patrick J.
Từ khoá: Logic
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Wadsworth Cengage Learning
Tóm tắt: In this Eleventh Edition, the author continues to build upon the tradition of a lucid, focused, and accessible presentation of the basic subject matter of logic, both formal and informal. The authors extensive, carefully sequenced collection of exercises continue to guide students toward greater proficiency with the skills they are learning.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2613
ISBN: 9780840034175
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_L_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1124_1_A concise introduction to logic_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover740.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1124_2_A concise introduction to logic_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents306.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1124_3_A concise introduction to logic_Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface326.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1124_5_A concise introduction to logic_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 1: Basic Concepts1.43 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1124_6_A concise introduction to logic_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 2: Language: Meaning and Defi nition603.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1124_7_A concise introduction to logic_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 3: Informal Fallacies1.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1124_8_A concise introduction to logic_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 4: Categorical Propositions1.71 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1124_9_A concise introduction to logic_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 5: Categorical Syllogisms1.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1124_10_A concise introduction to logic_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 6: Propositional Logic1.14 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1124_11_A concise introduction to logic_Chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 7: Natural Deduction in Propositional Logic1.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1124_12_A concise introduction to logic_Chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 8: Predicate Logic922.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1124_13_A concise introduction to logic_Chapter 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 9: Analogy and Legal and Moral Reasoning282.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1124_14_A concise introduction to logic_Chapter 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 10: Causality and Mill’s Methods612.1 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1124_15_A concise introduction to logic_Chapter 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 11: Probability309.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1124_16_A concise introduction to logic_Chapter 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 12: Statistical Reasoning657.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1124_17_A concise introduction to logic_Chapter 13.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 13: Hypothetical/Scientifi c Reasoning441.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1124_18_A concise introduction to logic_Chapter 14.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 14: Science and Superstition371.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1124_19_A concise introduction to logic_Appendix.pdf
  Giới hạn truy cập
Appendix755.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1124_20_A concise introduction to logic_Answers.pdf
  Giới hạn truy cập
Answers6.64 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1124_21_A concise introduction to logic_Glossary.pdf
  Giới hạn truy cập
Glossary1.26 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.