Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2555
Nhan đề: Color Harmony 2
Tác giả: Whelan, Bride M.
Từ khoá: graphic design
Color
Interior
Fashion
Năm xuất bản: 1997
Nhà xuất bản: Rockport Publishers
Tóm tắt: The book is selection perfect for graphic designers, interior designers, fashion designers, architects, marketers, artists, and crafts people, in fact anyone who wants to understan the language of color.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2555
ISBN: 9781564964014
Bộ sưu tập: Kiến trúc_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA218_1_Color Harmony_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover738.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA218_2_Color Harmony_Table of contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Table of contents298.1 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA218_3_Color Harmony_Introduction.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction301.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA218_4_Color Harmony_Part 1.pdf
  Giới hạn truy cập
the color wheel6.03 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA218_5_Color Harmony_Part 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Soft7.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA218_6_Color Harmony_Part 3.pdf
  Giới hạn truy cập
7.18 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA218_7_Color Harmony_Part 4.pdf
  Giới hạn truy cập
1.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.