Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2542
Nhan đề: 2009 architecture competition annual. Vol.2
Tác giả: Jeong, Kwang-young
Từ khoá: Architecture
Commercial
Residence
Physical Facility
Welfara Facility
Urban Master Plan
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Archiworld Co. Ltd
Tóm tắt: Architecture competition is a method of architecture which is conducted generally in the world. Also, it has a great influence on development of recent architecture as well as current. The motto of the book is to promote the value of the data as it froms the basis of comparing and analyzing awarded design work and all applied design work with originality.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2542
Bộ sưu tập: Kiến trúc_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA211_1_2009 architecture competition annual. Vol.2_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover267.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA211_2_2009 architecture competition annual. Vol.2_Introduction.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction256.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA211_3_2009 architecture competition annual. Vol.2_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents342.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA211_4_2009 architecture competition annual. Vol.2_Part 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Commercial Facility10.75 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA211_5_2009 architecture competition annual. Vol.2_Part 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Residence & Physical Facility9.77 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA211_6_2009 architecture competition annual. Vol.2_Part 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Welfara Facility9.61 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA211_7_2009 architecture competition annual. Vol.2_Part 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Urban Master Plan29.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.