Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2523
Nhan đề: 2012 architecture competition annual. Vol.7
Tác giả: Jeong, Kwang-young
Từ khoá: Architecture
Culture
Exhibition Facility
Education
Research Facility
Urban planning
Dwelling
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Archiworld Co. Ltd
Tóm tắt: Architecture competition is a method of architecture which is conducted generally in the word. Also, it has a great influence on development of recent architecture as well as current. The motto of the book is to promote the value of the data as it from the basis of comparing and analyzing awarded design work and all applied design work with originality. It also provides a public measure to judge the level of contemorary architectures
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2523
ISBN: 9788957703700
Bộ sưu tập: Kiến trúc_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA201_1_2012 architecture competition annual. Vol.7_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover207.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA201_2_2012 architecture competition annual. Vol.7_Introdution.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction292.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA201_3_2012 architecture competition annual. Vol.7_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents429.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA201_4_2012 architecture competition annual. Vol.7_PART 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Culture & Exhibition Facility24.77 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA201_5_2012 architecture competition annual. Vol.7_PART 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Education & Research Facility13.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA201_6_2012 architecture competition annual. Vol.7_PART 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Dwelling & Urban planning12.46 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.